Kurs dla kandydatów na biegłych sądowych z zakresu kynologii i dobrostanu

Kurs dla kandydatów na biegłych sądowych

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus przy współpracy z adw. Joanną Szpiegą-Bzdoń zaprasza na jedyny w Polsce kurs dla kandydatów na biegłych sądowych z zakresu kynologii i dobrostanu psów.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 25 lat
• korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone odpowiednimi dokumentami
• dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
• wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym

Biegły sądowy jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Biegłych sądowych można podzielić na trzy grupy:
• biegły z listy – osoba, która jest wpisana listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych
• biegły ad hoc – osoba nie wpisana na listę, ale posiadająca odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie
• biegły instytucjonalny – instytucja/placówka naukowa

Program zajęć teoretycznych:
• przepisy prawne regulujące pracę biegłych
• opinie, jako dowody w różnych kategoriach spraw
• opinia, jako dowód w sprawie i tego konsekwencje
• dylematy etyczne, konflikt interesów w pracy biegłego
• sporządzanie opinii biegłego – etapy pracy, analiza akt,
• najczęstsze błędy w opiniach biegłych i trudności w opiniowaniu
• rola biegłego w postępowaniu sądowym

Zagadnienia praktyczne:
• przygotowywanie opinii na podstawie dokumentacji prawdziwych spraw sądowych i śledztw prokuratorskich

Instruktorzy kursu:
Joanna Szpiega Bzdoń – adwokat, mediator, wykładowca (https://joannaszpiega.pl/)
Marta Lichnerowicz – psycholog zwierząt, zootechnik, technik weterynarii, była biegła sądowa

Miejsce: zajęcia odbędą się na platformie ZOOM

Godziny zajęć:
• Sobota 10:00 – 16:30
• Niedziela 10.00-16.30

Zakup szkolenia możliwy jest przez platformę SILVA – LUPUS – https://sklep.silva-lupus.pl/shop

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena szkolenia: 500 zł